WebSvet.net - spletno gostovanje brez skrbi!

+386 (0) 51 752 492 podpora@websvet.net

Splošni pogoji poslovanja

Definicije

Storitve WebSvet obsegajo vse storitve, ki so opisane na spletni strani www.websvet.net in je zanje možno oddati zahtevek za ponudbo (v nadaljevanju storitve).

Ponudnik storitev je podjetje RAČUNALNIŠKE STORITVE TRISTO d.o.o., Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale, Slovenija, njegovi pogodbeni partnerji in zunanji sodelavci.

Podjetje TRISTO d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za DDV SI84965410. Matična številka podjetja je 3499898000, št. transakcijskega računa v obliki IBAN SI56 0284 3026 3250 711, odprt pri NLB d.d. (SWIFT/BIC: LJBASI2X).

Kontaktni e-naslov ponudnika za storitve WebSvet (za poizvedbe, ugovore, pripombe, zahteve, izjave …) je podpora@websvet.net (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik je predstavnik pravne osebe ali fizična oseba, ki uporablja spletno stran WebSvet.

Naročnik je fizična oseba, starejša od 18 let in državljan Republike Slovenije, ali pravna oseba, registrirana v Sloveniji, ki je s ponudnikom preko spletnih strani ali na drug način sklenila pogodbo za uporabo storitev ali kako drugače postala uporabnik storitev (v nadaljevanju naročnik).

Zahtevek za ponudbo naroči uporabnik preko spletne aplikacije (želim ponudbo). Ponudnik od spletne aplikacije prejme zahtevek za ponudbo, ki vsebuje uporabnikove parametre za sestavo ponudbe.

Ponudba je predračun, ki ga uporabnik prejme glede na njegov zahtevek za ponudbo.

Naročilo je plačan naročnikov zahtevek za ponudbo.

Naročniško razmerje je razmerje med ponudnikom in naročnikom, ki nastane na podlagi pogodbe ali naročila storitev.

Splošna določila

Sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Izjava o zasebnosti, ki je objavljena na spletnih straneh WebSvet.net, na naslovu: https://www.websvet.net/izjava-o-zasebnosti/

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakega naročnika, tudi če za storitev WebSvet ni bila sklenjena pogodba, vendar je razmerje med ponudnikom in naročnikom nastalo na podlagi pisne poizvedbe, naročila, plačila ponudbe ali kako drugače.

Pred potrditvijo zahtevka za ponudbo, plačilom ponudbe, predračuna ali računa je naročnik seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja, izjavlja, da so mu razumljiva in se obvezuje, da jih bo upošteval.

Pravice in obveznosti, ki so vzpostavljene med ponudnikom in naročnikom na podlagi teh splošnih pogojev ali sklenjene veljavne pogodbe, veljajo brez omejitev tudi za vse pravne naslednike ponudnika ali naročnika.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji poslovanja, veljajo ustrezni zakoni slovenske zakonodaje, predvsem se smiselno uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov za prodajo na daljavo.

Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z naročilom preko spletnih strani WebSvet naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom.

Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. Določila, ki so sprejeta v morebitni veljavni pogodbi, imajo prednost pred Splošnimi pogoji poslovanja.

Za določene storitve, ki jih nudi ponudnik, lahko poleg Splošnih pogojev poslovanja veljajo še posebni pogoji. Naročnik je pred naročilom takšnih storitev seznanjen z morebitnimi posebnimi pogoji in s sprejetjem Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je seznanjen in sprejema tudi vse tiste posebne pogoje.

Naročnik izjavlja, da je ponudniku posredoval prave in resnične podatke. Če ponudnik ugotovi, da podatki niso resnični, lahko storitve ukine brez kakršnih koli posledic za ponudnika.
Naročnik mora sam skrbeti, da ima ponudnik njegov veljaven e-naslov in navaden poštni naslov, preko katerih poteka veljavna korespondenca med ponudnikom in naročnikom.

Če naročilo opravi uporabnik, ki ne ustreza pogojem iz razdelka Definicije, ponudnik ni dolžan poslati ponudbe in izvesti naročila. Če uporabnik, ki ne ustreza zgornjim pogojem, preko elektronske pošte prejme avtomatično generirano ponudbo in jo tudi plača, ponudnik naročniku vrne vplačani znesek takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 (tridesetih) dneh. Znesek je lahko zmanjšan za administrativno-tehnične stroške ponudnika.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Datum veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev poslovanja je datum, ko ponudnik pošlje nove pogoje na e-naslov naročnika ali jih objavi na svojih spletnih straneh ali jih pošlje v pisni obliki na naslov naročnika. Če naročnik v 15 (petnajstih) dneh od dneva odpošiljanja oz. od objave novih Splošnih pogojev poslovanja na spletnih straneh nanje ne ugovarja, se šteje, da jih v celoti sprejema.

Cene in prodajni pogoji

Sestavni del teh splošnih pogojev je ponudnikov cenik storitev WebSvet, ki je objavljen na spletni strani www.websvet.net. Naročnik s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je seznanjen s cenikom.

Vse cene v ceniku in na spletnih straneh so v evrih (€). Če ni posebej določeno drugače, vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji 22 %.

Cenik se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila, spremembe pa ne vplivajo na že fakturirane storitve. Za datum spremembe cenika se šteje datum objave novega cenika na spletni strani.

Postopek naročila, plačilo in izvedba storitve

Uporabnik preko spletne strani www.websvet.net izbere vrsto storitve in parametre, povezane s storitvijo ter odda zahtevek za ponudbo.

Po oddanem zahtevku za ponudbo uporabnik preko elektronske pošte prejme elektronsko sporočilo s priloženo ponudbo, po kateri lahko plača želeno storitev.

Če zahtevek za ponudbo za isto storitev (npr. isto domeno) odda več uporabnikov in zanj prejmejo ponudbo, ponudnik storitev izvrši za prvega naročnika, od katerega na svoj transakcijski račun prejme plačilo po ponudbi za izbrano storitev.

Če ponudnik uporabniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti posla, in v takem primeru za ponudnika ne morejo nastati nobene obveznosti.

Če ponudnik uporabniku pošlje ponudbo in se naknadno izkaže, da ne more ali ne želi izvršiti posla, se naročniku takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 (tridesetih) dneh, vplačani znesek vrne na račun, iz katerega je bila plačana ponudba. Naročnik v tem primeru ni upravičen do prejetja plačila kakršnih koli obresti, nadomestil ali odškodnin.

Ko ponudnik prejme plačilo ponudbe na svoj transakcijski račun, zahtevek za ponudbo dobi status naročila.

Plačilo ponudbe ponudniku v gotovini ni možno.

Aktivacija oz. izvedba storitve se med delovniki opravi v 24-ih urah po prejetju celotnega plačila ponudbe na transakcijski račun ponudnika, in sicer za obdobje oz. do datuma navedenega na predračunu.

Naročniško razmerje med naročnikom in ponudnikom traja do pisne odpovedi katerekoli od strank v skladu z določbami teh splošnih pogojev in/ali morebitne pogodbe oz. do izteka pogodbeno dogovorjenega časa oz. do izteka plačanih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve naročniškega razmerja poravnal vse svoje obveznosti.

Odstop od nakupa

Naročnik ima pravico, da v 30 (tridesetih) dneh od aktivacije storitev ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe, ne da mu bi bilo treba navesti razlog odstopa. Odstop od pogodbe mora ponudniku sporočiti pisno po elektronski pošti, klasični pošti ali faksu. Ponudnik vrne naročniku celotno kupnino, takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku, ki ga predpisuje zakon.

Če naročnik ali ponudnik naročniško razmerje brez krivdnih dejanj na strani naročnika prekineta pred iztekom že plačanih storitev in po roku 30 (trideset) dni od vzpostavitve storitve, se naročniku po pisnem dogovoru med ponudnikom in naročnikom lahko vrne sorazmerni del zneska plačanih storitev, zmanjšan za administrativno-tehnične stroške ponudnika.

Ponudnik si pridržuje pravico takojšnje odpovedi naročniškega razmerja ali začasno ali trajno onemogočiti uporabo storitev brez predhodnega obvestila naročniku v primeru kršitev pogodbenih določil ali Pogojev poslovanja ali posebnih pogojev ali zlorab uporabe storitev ali neplačanih obveznosti naročnika ali kršenju zakonodaje. V tem primeru naročnik ne more zahtevati vračila sorazmernega dela zneska že plačanih storitev.

Odškodnine in nadomestila

Naročnik se strinja, da ponudnika ne bo terjal ali držal odgovornega za kakršno koli posredno, neposredno ali posledično škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev ter za kakršno koli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

Odgovornost ponudnika je popolnoma izključena v primeru »višje sile«, kamor spadajo tudi okoliščine, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, kot so: vojne sovražnosti, državni upori, elementarne nesreče (požar, poplave, potres, drugo …), neodobrene manifestacije in demonstracije, državni ukrepi … itd.

Naročnik se strinja, da uporablja ponudnikove storitve na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za vse posledice uporabe teh storitev, zato je odškodninska odgovornost ponudnika izključena.

Zaupnost podatkov in pravica zbiranja in obdelave podatkov

Uporabnik ali naročnik se strinjata, da lahko ponudnik v skladu s slovenskimi zakoni za namene svojega poslovanja obdeluje, zbira in hrani njune, tudi osebne, podatke ter jih na podlagi pisne zahteve posreduje le in samo organizacijam, ki so po zakonodaji do njih upravičene.

Končne določbe

Zahtevek za ponudbo je možno oddati v slovenskem jeziku.

Vsebina naročila se hrani pri ponudniku v obliki e-pošte, ki jo ponudnik prejme od spletne aplikacije, ko uporabnik odda zahtevek za ponudbo. Naročnik lahko vsebino naročila zahteva pisno preko kontaktov iz razdelka Definicije teh Splošnih pogojev poslovanja.

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta v medsebojnih razmerjih ravnala kot dobra gospodarja. Morebitne spore si bosta prizadevala reševati sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika.

Splošni pogoji poslovanja v2.0d, 01.07.2018